www.oparp.uniza.sk

Zníženie energetickej náročnosti budovy NG Žilinskej univerzity v Žiline

 

Výzva - kód výzvy

OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Fond

Európsky fond regionálneho rozvoja

Kód projektu v ITMS2014+  

310041A401

Miesto realizácie projektu

Žilina

Termín realizácie projektu

04/2017 - 03/2018

Žiadaná výška NFP

779 896,79 €

Výška spolufinancovania

41 047,20 €

 

Predmetom projektu je komplexné zateplenie objektu – budovy NG Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré rieši nedostatky v tepelnotechnickej, energetickej a hygienickej oblasti.

 

Hlavným cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri využívaní budovy.  Realizáciou projektu dosiahneme výrazné zníženie energetickej náročnosti budovy NG.

 

V budove sa nachádzajú:

• aula DATALAN s prípravnou miestnosťou, ktorá sa využíva pre výučbu všetkých fakúlt (kapacita 266 miest)

• 2 študovne vybavené IKT, ktoré sú voľne prístupné pre študentov. V priebehu roka ich využije až 6000 študentov

• oddelenie podpory používateľov Ústavu informačných a komunikačných technológií

• laboratóriá a učebne katedier cestnej a vodnej dopravy.

 

HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU:

 1. Zníženie energetickej náročnosti budovy NG Žilinskej univerzity v Žiline

Projekt pozostáva z 1 hlavnej aktivity, v rámci ktorej sa zrealizujú 3 opatrenia na úsporu energie v budove, ktoré vyplynuli z energetického auditu a z podporných aktivít. Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti sú nasledovné:

  • Zlepšenie tepelno-technických vlastností konštrukcií
    • zateplenie obvodového plášťa
    • zateplenie strešného plášťa
    • výmena otvorových konštrukcií
  • Modernizácia osvetlenia
  • Modernizácia vykurovacej sústavy vrátane vzduchotechniky

Ďalej sa budú realizovať aj ostatné opatrenia vyplývajúce z energetického auditu - úprava podláh, dokončovacie práce.

Na realizáciu stavebných prác boli vybrané moderné materiály a aktuálne technologické postupy.

 PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU:

 1. Projektový manažér - interné riadenie

Dokument bol zobrazenť 199 užívateľmi.

Späť


Aktuality

2016-06-23 08:15:00
Aktuality

2016-06-23 08:02:25
Dokumenty na stiahnutie

2016-02-15 08:29:22
Archív

Dôležité linky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výskumná agentúra

Operačný program kvalita životného prostredia

Slovenská agentúra životného prostredia

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI)

Interreg V-A SK-CZ

Interreg Poľsko-Slovensko

Partnerská dohoda
Úrad vlády Slovenskej republiky

Kde nás nájdete

Žilinská univerzita v Žiline
Odbor prípravy a realizácie projektov

Univerzitná 1
010 26 Žilina
EU - Slovenská republika

oparp@uniza.sk   |   +421 41 513 5123, 5125, 5127

© oparp.uniza.sk, Všetky práva vyhradené
vytvoril Róbert Orenič, 2010