www.oparp.uniza.sk

Archív

 
30. 9. 2016
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán (SO) Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že dňom 29.09.2016 RUŠÍ  výzvu na predkladanie ŽoNFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny (OPVaI-VA/DP/2015/1.1.3-01) a výzvu na predkladanie ŽoNFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región (OPVaI-VA/DP/2015/2.1.1-01).
 
 
 
29. 9. 2016
  USMERNENIE Č. 3 K VÝZVE NA PODPORU PVVC
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 29.09.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK za účelom zvýšenia súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02). Všetky zmeny nájdete priamo v usmernení.
link: https://www.opvai.sk/media/57081/usmernenie_c-3_pvvc.pdf
 
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) informuje, že dňa 26.09.2016 bol aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP VaI, verzia 4, na obdobie marec 2016 až február 2017.
link: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/aktuality-hlavne/225-aktualizacia-indikativneho-harmonogramu-vyziev-op-vyskum-a-inovacie-na-rok-2016
 
 
 
 
23. 9. 2016 
       VÝZVA DSV - USMERNENIE Č. 3
 
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 22.09.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03. Dôvodom usmernenia č. 3 je aktualizácia prílohy č. 4 Výzvy – Zoznam projektových merateľných ukazovateľov - špecifický cieľ 1.2.1, DSVaV.
 
 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila dňa 12.09.2016 vyzvanie na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na horizontálnu IKT podporu a centrálnu infraštruktúru pre inštitúcie výskumu a vývoja (kód OPVaI-VA/NP/2016/1.1.1-01).

link: https://www.opvai.sk/media/78977/00_vyzvanie_horizontalna_ikt_podpora.pdf

 

21.9.2016
 
   Výzva na rozvojové projekty - zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty zamerané na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie.

 

6. 9. 2016 

    USMERNENIE Č. 2 K VÝZVE NA PODPORU PVVC
 
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydáva dňa 31.08.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02. Dôvodom usmernenia č. 2 je aktualizácia prílohy č. 4 Výzvy - Zoznam projektových merateľných ukazovateľov - špecifický cieľ 1.2.1, PVVC.
 
         

5. 9. 2016

    INTERREG V-A SK-CZ
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, si Vás dovoľuje informovať, že z dôvodu technických príčin (úprava formulára žiadosti o nenávratný finančný príspevok v ITMS2014+) riadiaci orgán predlžuje platnosť vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci INTERREG V-A SK-CZ vyhlásených dňa 22.04.2016. Bližšie informácie: http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=270

 

30. 8. 2016
INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO
 
Dňa 30. augusta 2016 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty.
Výzva sa týka druhej prioritnej osi Programu "Trvalo udržateľná cezhraničná doprava", investičnej priority: "Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy".
 
 
30. 8. 2016
INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO
 
Dňa 30. augusta 2016 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty.
Výzva sa týka tretej prioritnej osi programu „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia”.
Pre výzvu bude platiť nasledovná špecifická podmienka: Oprávnené budú len tie projekty, ktoré ukončia vecnú realizáciu do 30. októbra 2018. 
 
 

 Pre výzvu bude platiť nasledovná špecifická podmienka:

15. 8. 2016

GRANTY EHP A NÓRSKA

Bilaterálny fond na národnej úrovni pre rok 2016 otvorený
Úrad vlády SR - Národný kontaktný bod týmto oznamuje oprávneným žiadateľom, že otvára možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a donorskými štátmi (Nórskom, Lichtenštajnskom a Islandom) pre rok 2016.

5. 8. 2016 

USMERNENIE Č. 2 PRE ŽIADATEĽOV K VÝZVE NA PODPORU DSV
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydáva dňa 26.07.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci  výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03. Všetky uvedené zmeny nájdete priamo v usmernení.
link: https://www.opvai.sk/media/56958/usmernenie-%C4%8D-2_v%C3%BDzva-dsv.pdf

 

 Často kladené otázky k výzve DSV OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03
Výskumná agentúra zverejnila FAQ - Často kladené otázky k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03.

Súčasťou samotného dokumentu je v závere Príloha č.1 – Informácia pre žiadateľov ohľadom zadávania percenta spolufinancovania a intenzít pre rozpočet projektu v systéme ITMS2014+.
link: https://www.opvai.sk/media/11811/faq-k-výzve-dsv.pdf
 

 

 27. 6. 2016

USMERNENIE PRE ŽIADATEĽOV K VÝZVE NA PODPORU PVVC
Výskumná agentúra vydala dňa 24.06.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK za účelom zvýšenia súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02). Všetky uvedené zmeny nájdete priamo v usmernení.
link: https://www.opvai.sk/media/11784/usmernenie-%C4%8D-1-v%C3%BDzva-pvvc2.pdf

Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách zo strany žiadateľov VA zverejňuje všetky relevantné dokumenty s vyznačenými zmenami resp. doplneniami. Výsledné verzie dokumentov so zapracovanými zmenami, t. j. bez ich vyznačenia, sa nachádzajú v rámci príloh, ktoré sú súčasťou vyhlásenej výzvy s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02.
 

27. 6. 2016

USMERNENIE PRE ŽIADATEĽOV K VÝZVE NA PODPORU DSV 
Výskumná agentúra vydala dňa 24.06.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci  výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03. Všetky uvedené zmeny nájdete priamo v usmernení.
link: https://www.opvai.sk/media/11776/usmernenie-%C4%8D-1-v%C3%BDzva-dsv.pdf

Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách zo strany žiadateľov VA zverejňuje všetky relevantné dokumenty s vyznačenými zmenami resp. doplneniami. Výsledné verzie dokumentov so zapracovanými zmenami, t. j. bez ich vyznačenia, sa nachádzajú v rámci príloh, ktoré sú súčasťou vyhlásenej výzvy s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03.

27. 6. 2016

USMERNENIE PRE ŽIADATEĽOV K VÝZVE NA PODPORU PVVC
Výskumná agentúra vydala dňa 24.06.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK za účelom zvýšenia súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02). Všetky uvedené zmeny nájdete priamo v usmernení.
link: https://www.opvai.sk/media/11784/usmernenie-%C4%8D-1-v%C3%BDzva-pvvc2.pdf

Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách zo strany žiadateľov VA zverejňuje všetky relevantné dokumenty s vyznačenými zmenami resp. doplneniami. Výsledné verzie dokumentov so zapracovanými zmenami, t. j. bez ich vyznačenia, sa nachádzajú v rámci príloh, ktoré sú súčasťou vyhlásenej výzvy s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02.
 

27. 6. 2016

USMERNENIE PRE ŽIADATEĽOV K VÝZVE NA PODPORU DSV
Výskumná agentúra vydala dňa 24.06.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci  výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03. Všetky uvedené zmeny nájdete priamo v usmernení.
link: https://www.opvai.sk/media/11776/usmernenie-%C4%8D-1-v%C3%BDzva-dsv.pdf

Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách zo strany žiadateľov VA zverejňuje všetky relevantné dokumenty s vyznačenými zmenami resp. doplneniami. Výsledné verzie dokumentov so zapracovanými zmenami, t. j. bez ich vyznačenia, sa nachádzajú v rámci príloh, ktoré sú súčasťou vyhlásenej výzvy s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03.

 

8. 6. 2016

Výskumná agentúra zverejnila dokument FAQ - Často kladené otázky k výzve na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02. Súčasťou dokumentu je v závere Príloha č. 1 – návod na zadávanie percenta spolufinancovania a intenzít pre rozpočet projektu.

Link:  www.opvai.sk/media/11738/faq-_často-kladené-otázky-k-výzve-pvvc-ii.pdf

 

1.6.2016

Výskumná agentúra vyhlásila dve výzvy
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila dňa 31.05.2016  dve výzvy na predkladanie ŽoNFP a to výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 a výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SRs kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03. https://www.opvai.sk/media/11692/opvai_vyzva_pvvc2_3152016.pdf
https://www.opvai.sk/media/11693/opvai_vyzva_dsv_3152016.pdf

 

20. 5. 2016

 Zverejnenie Indikatívneho harmonogramu výziev OP Výskum a Inovácie.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) vydalo dňa 18.05.2016 schválený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
na obdobie marec 2016 až február 2017.
https://www.opvai.sk/media/11654/harmonogram_vyziev_opvai_v3.pdf

 

19. 5. 2016

 Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán ("SO") Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že dňom 18.05.2016 ruší výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK za účelom zvýšenia súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01).
https://www.opvai.sk/aktuality/informacia-o-zruseni-vyzvy-na-podporu-pvvc/

 

2. 5. 2016

 Zmena na poste generálneho riaditeľa
K termínu 1. mája 2016 vymenoval minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan do funkcie generálneho riaditeľa Výskumnej agentúry Rastislava Belianskeho.

Ten vo funkcii nahradí Róberta Škripka.

 

 PVVC - odporúčanie žiadateľom
Informácia o plánovanom spustení novej verzie ITMS v súvislosti s predkladaním žiadostí o NFP v rámci výzvy na PVVC

VA informuje o plánovanom spustení novej verzie verejnej časti ITMS2014+, ktorá umožní zadať v rámci formuláru žiadosti o NFP osobitné percento spolufinancovania za každý subjekt v rámci partnerstva zvlášť, t. j. osobitne za žiadateľa a každého partnera, a to až na 4 desatinné miesta. O spustení danej verzie VA bude informovať prostredníctvom aktualít na webovom sídle www.opvai.sk

Keďže aktualizovaná verzia oproti aktuálnej platnej verzii (ktorá umožňuje zadať iba súhrnné percento za celú žiadosť o NFP na úrovni 2 desatinným miest) zjednoduší proces zadávania žiadosti o NFP do ITMS, a tým minimalizuje riziko vzniku chyby pri prepočte percenta spolufinancovania, VA odporúča žiadateľom o NFP zvážiť predloženie svojich žiadostí o NFP až po spustení danej verzie.

 

27. 4. 2016

PVCC - odporúčanie žiadateľom
VA odporúča do vyriešenia všetkých nedostatkov v rámci systému ITMS2014+ nenahrávať a neposielať Žiadosti o NFP v rámci výzvy PVVC s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01.
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/aktuality-hlavne/184-pvcc-odporucanie-ziadatelom

 

25. 4. 2016

 Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala USMERNENIE č. 4 pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK s kódom: OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01. Toto usmernenie, ktorého predmetom je predĺženie hodnotiacich kôl, nadobudlo účinnosť dňa 22. 04. 2016.
https://www.opvai.sk/media/11610/usmernenie4-vyzva_pvvc.pdf

 

20. 4. 2016

 Výskumná agentúra zverejnila informáciu o obmedzeniach týkajúcich sa veľkosti a typu súborov, ktoré sa nahrávajú do verejnej časti ITMS2014+ ako prílohy preukazujúce splnenie podmienok poskytnutia pomoci (PPP) v rámci žiadosti o NFP.
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/aktuality-hlavne/182-itms-obmedzenia-pre-prilohy

 

19. 4. 2016

 
Zmena v zákone o VO
Dňa 18. apríla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/aktuality-hlavne/181-zmena-v-zakone-o-vo-od-18-4-2016

6. 4. 2016

Výskumná agentúra vydala v rámci výzvy s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01 USMERNENIE č. 3.
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/aktuality-hlavne/180-pvvc-usmernenie-c-3

 

23. 3. 2016

Výskumná agentúra zverejnila prehľad tzv. vylučovacích kritérií pre projekty v rámci výzvy PVVC.
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/aktuality-hlavne/178-vylucovacie-kriteria-k-pvvc-projektom

 

22. 3. 2016

Upozornenie: predĺženie termínov hodnotiacich kôl Žiadostí o NFP v rámci výzvy PVVC (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01)
Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola sa predlžuje na 29. apríl 2016.

Výskumná agentúra zverejnila USMERNENIE č. 2 pre žiadateľov k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK.
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/aktuality-hlavne/177-pvvc-predlzenie-1-kola-na-29-04-2016

23. 3. 2016

 Výskumná agentúra zverejnila v rámci výzvy PVVC Usmernenie k zjednodušovaniu predkladania dokumentácie.
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/aktuality-hlavne/179-pvvc-zjednodusenie-predkladania-dokumentacie

pozor! daný odkaz bol z oficiálnej stránky Výskumnej agentúry stiahnutý bez vysvetlenia

21. 3. 2016 

 VA v rámci výzvy PVVC s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01 doplnila 4 otázky a odpovede do FAQ- často kladených otázok.
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/aktuality-hlavne/176-doplnenie-4-faq-k-vyzve-pvvc
 

   Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, dňa 15. marca 2016 zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2016, verzia 2, ktorý nájdete v časti http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/harmonogram-vyziev/.

 

11. 3. 2016

 
Výskumná agentúra zverejnila upozornenie na vyhradené dni, kedy budú k dispozícii pre telefonické poradenstvo k výzvam OPVaI implementovaným cez VA.

Od 14. marca 2016 budú k dispozícii vo Výskumnej agentúre pre telefonické poradenstvo k výzvam (02/ 69 299 357 a kl. 383) počas týždňa v dňoch:
pondelok, streda, piatok od 9:00 - 15:00 hod.
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/aktuality-hlavne/125-upozornenie-vyhradene-dni-na-telefonicke

 

8. 3. 2016

 Výskumná agentúra zverejnila USMERNENIE č. 1 , týkajúce sa dôležitých zmien k výzve na podporu Priemyselných výskumno- vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK.
Usmernenie je na: https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-va-dp-2016-1-2-1-01/

 

4. 3. 2016

 FAQ - Často kladené otázky k výzve OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01 -podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK.Z sú zverejnené na
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/aktuality-hlavne/121-faq-opvai-va-dp-2016-1-2-1-01v

Dokument bol zobrazenť 3379 užívateľmi.

Späť


Aktuality

2016-06-23 08:15:00
Aktuality

2016-06-23 08:02:25
Dokumenty na stiahnutie

2016-02-15 08:29:22
Archív

Dôležité linky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výskumná agentúra

Operačný program kvalita životného prostredia

Slovenská agentúra životného prostredia

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI)

Interreg V-A SK-CZ

Interreg Poľsko-Slovensko

Partnerská dohoda
Úrad vlády Slovenskej republiky

Kde nás nájdete

Žilinská univerzita v Žiline
Odbor prípravy a realizácie projektov

Univerzitná 1
010 26 Žilina
EU - Slovenská republika

oparp(at)uniza.sk   |   +421 41 513 5123, 5125, 5127

© oparp.uniza.sk, Všetky práva vyhradené
vytvoril Róbert Orenič, 2010