www.oparp.uniza.sk

Aktuality

27 4. 2018 Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04.
     Podporené budú môcť byť dva typy vysoko kvalitných projektov, jednak projekty na podporu schváleného teamingového výskumného centra v rámci programu Horizont 2020 s finančnou podporou druhej fázy a projekty, ktorých zámery boli schválené vo fáze 1 v rámci Horizontu 2020, ale nezískali ďalšiu finančnú podporu v druhej fáze Horizontu 2020.
     Úloha teamingových centier spočíva v podpore špičkovej vedy prostredníctvom centier excelentnosti európskeho významu. Ich snahou je prepájať kvalitné európske univerzity a výskumné organizácie. Projekty majú byť zamerané na vytváranie výskumných centier, ktoré sa budú venovať aplikovanému výskumu, vrátane veľkého dôrazu na transfer poznatkov a technológií do praxe.
 
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 28 000 000 EUR.
Dátum vyhlásenia výzvy:    27. 04. 2018
Dátum uzavretia:                  do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovenej v tejto výzve
Typ výzvy:                            otvorená      
link: https://www.opvai.sk/media/99389/vyzva_113_teaming_mrr.pdf
        
 
 
18. 4. 2018  Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v doménach:
  • Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16);
  • Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17).
 V rámci výziev sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške: 
  • 12 mil. EUR. pre doménu Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie;
  • 24 mil. EUR. pre doménu Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel.
Dátum vyhlásenia výziev:  18. 4. 2018
Typ výziev: otvorené
linky:
 
 
 
 
26. 3. 2018  Indikatívny harmonogram výziev VA na rok 2018
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán operačného programu Výskum a inovácie dňa 26. marca 2018 zverejnilo na svojom webovom sídle dokument s názvom Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na kalendárny rok 2018.
Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť komplexný prehľad základných informácií o výzvach, ktoré Výskumná agentúra plánuje vyhlásiť v najbližšom období.  
 
 
5. 3. 2018  Interreg V-A Poľsko- Slovensko
Dňa 5. marca 2018 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. Výzva je určená pre 3. prioritnú os Programu „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia”.
Výzva na predkladanie žiadostí bude  trvať do 30. apríla 2018
 
 
Dňa 5. marca 2018 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. Výzva je určená pre 2. prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, investičnej priority: „Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy“.
Výzva na predkladanie žiadostí bude  trvať do 30. apríla 2018 
 
 
 
7. 2. 2018   Interreg V-A Poľsko- Slovensko
V súvislosti s blížiacim sa termínom vyhlásenia výzvy pre prioritnú os. II. a III. (Trvalo udržateľná cezhraničná doprava a Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania)  Spoločný technický sekretariát programu Interreg Poľsko – Slovensko spolu s Regionálnym kontaktným bodom v Žiline organizujú školenie pre potenciálnych žiadateľov.
 
Školenie sa uskutoční v Žiline v dňoch 15. – 16. 02. 2018 v kongresovej sále, Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.
Školenie bude prebiehať v slovenskom jazyku. Účasť na školení je bezplatná. Počas školenia je zabezpečená strava, pričom náklady za ubytovanie a cestovné náklady si hradí účastník sám. Z dôvodu obmedzeného počtu miest je potrebná registrácia. Školenia sa môžu zúčastniť maximálne 2 osoby z jednej inštitúcie.
 
Ďalšie informácie (podrobný program školenia a registračný formulár) sú k dispozícii na webovej stránke  Žilinského samosprávneho kraja.
 
 
 
7. 2. 2018 OP VaI
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s informačno-poradenskými centrami pre EŠIF Vás pozývajú na informačné semináre pre žiadateľov k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraným na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domén:
  • Dopravné prostriedky pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11), 
  • Priemysel pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12),
  • Zdravé potraviny a životné prostredie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13).

Termín a miesto konania:

13. februára 2018 / Banská Bystrica

14. februára 2018 / Košice

link: https://www.opvai.sk/aktuality/pozvanka_seminare_11-12-13/

 
 
 25. 1. 2018
Informačno – poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja si Vás dovoľuje informovať, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom organizujú  Seminár pre žiadateľov v nadväznosti na vyhlásené výzvy v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.
 

Termín konania:

8. februára 2018 o 10:00 hod. k výzve č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

8. februára 2018 o 14:00 hod. k výzve č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/05

 

link: http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=321

 

 
24. 1. 2018
Ministerstvo vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolpôdohospodárstva a rozvoja upráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/06. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 16. 4. 2018.
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/06
 
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/05. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 6. 4. 2018.
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/05
 
 
 
8. 1. 2018
Oznam o vyhlásení 35. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na Podporu v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva s kódom OPKZP-PO4-SC441-2017-35
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO) oznamuje, že dňa 27.12.2017 bola zverejnená 35. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (žiadostí o NFP) zo zdrojov tohto operačného programu v rámci Špecifického cieľa 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území.
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 3 000 000 EUR.
 
 
Oznam o vyhlásení 36. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na Výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív s kódom OPKZP-PO4-SC411-2017-36
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO) oznamuje, že dňa 27.12.2017 bola zverejnená 36. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (žiadostí o NFP) zo zdrojov tohto operačného programu v rámci Špecifického cieľa 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR.
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 22 500 000 EUR.
 
 
 
18. 12. 2017
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v doménach: 
  • Dopravné prostriedky pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11);
  • Priemysel pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12);
  • Zdravé potraviny a životné prostredie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13).
 
 
  
28. 11. 2017
 Usmernenie Výskumnej agentúry pre prijímateľov OPVaI
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydáva Usmernenie č. 1/2017 pre prijímateľov, ktorým sa v čase pozastavenia implementácie objasňujú postupy vykonávaných procesov.
Dátum platnosti a účinnosti usmernenia je 24.11.2017.
 
 
 
6. 10. 2017
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji organizuje pre žiadateľov / prijímateľov NFP bezplatné školenie "Kontrola verejného obstarávania v projektoch financovaných z fondov EÚ".
Dátum: 18. októbra 2017 (streda) o 9:00 hod.
Miesto: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
 
 
 
21. 9. 2017
Pozvánka na seminár ,,Predchádzajme korekciám"
Úrad vlády SR  v spolupráci s Ministerstvom financií SR a Centrálnym koordinačným orgánom organizuje seminár  pod názvom Predchádzajme korekciám, ktorý sa uskutoční dňa 06. októbra 2017 od 8,30 hod. v Účelovom zariadení Hotel Bôrik, Bôrik 15, 814 07  Bratislava.
 
 
 
21. 9. 2017
INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO 
V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko bola vyhlásená Výzva na predkladanie žiadostí v rámci prvej prioritnej osi  programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.
Výzva na predkladanie žiadostí trvá do 10. novembra 2017.
 
 
 
19. 7. 2017
INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO 
 
Informácie o plánovanej výzve v rámci prvej prioritnej osi programu:
18.09.2017 bude v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko vyhlásená ďalšia výzva na predkladanie projektov. Výzva bude vyhlásená na predkladanie žiadostí v rámci prvej prioritnej osi  programu Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.
Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť komplexný prehľad základných informácií o výzvach, ktoré Výskumná agentúra plánuje vyhlásiť v najbližšom období.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
30. 6. 2017
 Výskumná agentúra organizuje informačný seminár pre prijímateľov NFP v rámci výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02)
Seminár sa uskutoční dňa 18.07.2017 (utorok) v priestoroch Mestského úradu v Banskej Bystrici, na ulici Československej armády 26.
 
 
 
28. 4. 2017
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výzvu č. IROP-PO4-SC431-2017-16 na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

 

12. 4 .2017
 Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila dňa 11.04.2017 Výzvu na predkladania žiadostí o NFP na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2017/1.1.3-03 
 
 
 
30. 3. 2017
 Usmernenie č. 2 k 19. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), dňa 30.3.2017 vydalo Usmernenie č. 2 k 19. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19.
 
 
 
 
24. 3. 2017
  Usmernenie č. 1 k 19. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), dňa 23.03.2017 vydala Usmernenie č. 1 k 19. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19.
link: http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/02/Usmernenie_1_k_vyzve_19.pdf
Výzva v znení Usmernenia č. 1:
  
 
 
28. 2. 2017
 Oznam o vyhlásení 19. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO) oznámila, že dňa 27.02.2017 bola zverejnená 19. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (žiadostí o NFP) zo zdrojov tohto operačného programu v rámci Špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.
 
 
 
24. 2. 2017
USMERNENIE Č.3 K VYZVANIU NA NP HORIZONTÁLNA IKT PODPORA    
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 23.02.2017 Usmernenie č. 3 k vyzvaniu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na horizontálnu IKT podporu a centrálnu infraštruktúru pre inštitúcie výskumu a vývoja (kód: OPVaI-VA/NP/2016/1.1.1-01). Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách sú dokumenty zverejnené s vyznačenými zmenami. Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 23.02.2017, t. j. dňom zverejnenia na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie.                                                
 
 
20. 2. 2017
USMERNENIE č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu  na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 (ďalej len „výzva“) Usmernením č. 3 z dôvodu zapracovania legislatívnych zmien vyplývajúcich zo zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Touto zmenou nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku v zmysle § 17 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF.
Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 1 - 20.2.2017 - sa mení na 20.3.2017
Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 2 - 20.4.2017 - sa mení na 9.5.2017
 
Upozornenie pre žiadateľov
Vykonaná aktualizácia výzvy má dopad na zmenu formuláru žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s tým, že systém ITMS2014+ neumožní žiadateľom odoslať ŽoNFP, ktoré boli žiadateľmi vytvorené a rozpracované pred aktualizáciou výzvy. Zároveň systém ITMS2014+ upozorní žiadateľov prostredníctvom „chybového hlásenia“ na potrebu opätovného vytvorenia ŽoNFP.
  
link na text Usmernenia, Výzvy a upravený formulár ŽoNFP:
 
 
 
31. 1. 2017

USMERNENIE č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu z dôvodu zosúladenia výzvy a príloh výzvy, odstránenia administratívnych chýb, spresnenia podmienok poskytnutia príspevku a optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadostí o NFP. Touto zmenou nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku v zmysle § 17 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF.
Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 1 - 3.2.2017 - sa mení na 20.2.2017
Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 2 - 20.3.2017 - sa mení na 20.4.2017
 
 
 
16. 1. 2017
USMERNENIE č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu z dôvodu zosúladenia výzvy a prílohy výzvy, úpravy času a miesta podania žiadostí o NFP a optimalizácie časového priestoru na predloženie žiadosti o NFP. Touto zmenou nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku v zmysle § 17 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF.

Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 1 - 18.1.2017 - sa mení na 3.2.2017
 
Príručka pre prijímateľa, prioritná os 1 Vzdelávanie OP ĽZ, programové obdobie 2014-2020, verzia číslo: 3.0
 
 
 
5. 1. 2017
 
Aktualizácia indikatívneho harmonogramu vyzvaní technickej pomoci v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho harmonogramu vyzvaní technickej pomoci, ktorú nájdete na:
 
27. 12. 2016
Oznam k výzve na predkladanie žiadostí o NFP na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
Usmernenie k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok ako aj tzv. často kladené otázky a odpovede zverejní MŠVVaŠ SR najneskôr do 13. januára 2016. Uzávierka prvého hodnotiaceho kola bude primerane predĺžená.
Súčasťou Usmernenia k výzve bude zároveň aj dodatok k Schéme pomoci de minimis na podporu vzdelávania (Schéma DM - 3/2016) z dôvodu zosúladenia časti I Forma pomoci s textom výzvy.
 
 
 
15. 12. 2016
Vyzvanie OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1/1.3.1-03 pre národný projekt IT Akadémia- vzdelávanie pre 21. storočie
MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt „IT Akadémia- vzdelávanie pre 21. storočie“.
 
 
Vyhlásenie vyzvania pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-PO1-SC1-2016-11
Dňa 15. 12. 2016 bolo zverejnené vyzvanie pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-PO1-SC1-2016-11 s názvom „Príprava nových kapacít pre EŠIF 1“.
 
 
1. 12. 2016
 Informácia o uzatvorení výziev na podporu PVVC a DSV
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) predložených v rámci Výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK za účelom zvýšenia súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02) a Výzvy na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03) presiahol disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na jednotlivé výzvy.

Z uvedeného dôvodu Výskumná agentúra dňom 31.12.2016 výzvy uzatvára. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výziev.

 
 
 
 
28. 11. 2016
Informačný seminár pre žiadateľov o NFP k výzve PO1/2016/DOP/1.4.1-01 NedisKVALIFIKUJ SA!
7. 12. 2016        Žilina
Informačný seminár je len pre prihlásených účastníkov.
Prihlásiť sa môžete prostredníctvom online prihlasovacieho formulára najneskôr do 30.11.2016
 
 
23. 11. 2016
Indikatívne harmonogramy výziev - aktualizácia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) na webovom sídle OP VaI zverejnil Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2016,   verzia 5 
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 1.
 
 
 
 
21.11.2016
 
MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania NedisKVALIFIKUJ SA!.
 
 
 
 
14. 11. 2016 
 USMERNENIE č. 2 K VÝZVAM NA FÁZOVANÉ PROJEKTY (II. fáza)
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 11.11.2016 usmernenie č.2 pre žiadateľov v rámci Výzvy na predkladanie ŽoNFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny (OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02) a Výzvy na predkladanie ŽoNFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región (OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02). Všetky zmeny nájdete priamo v usmerneniach.
Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 11.11.2016, t. j. dňom zverejnenia na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie.
 
 
 MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(obdobie január 2017 až december 2017)
 
 
 
2. 11. 2016
  Oznam o zverejnení 15. a 16. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia

15. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov

16. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16

 
 
 USMERNENIE Č. 4 K VÝZVE NA PODPORU DSV
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 27.10.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci  výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR (OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03).
Všetky zmeny nájdete priamo v usmernení:
 
 
 
14. 10. 2016
 USMERNENIE Č. 1 K VÝZVAM NA FÁZOVANÉ PROJEKTY
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 14.10.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región (OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02) a Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny (OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02).
Všetky zmeny nájdete priamo v usmerneniach:
 
 
 
 VÝSKUMNÁ AGENTÚRA VYHLÁSILA VÝZVY NA FÁZOVANÉ PROJEKTY
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila dňa 12.10.2016  dve výzvy na predkladanie ŽoNFP, a to Výzvu na predkladanie ŽoNFP na  fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02 a Výzvu na predkladanie ŽoNFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región s kódom OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02
 
 
 
11. 10. 2016
USMERNENIE Č. 4 K VÝZVE NA PODPORU PVVC
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 11.10.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK za účelom zvýšenia súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02). Všetky zmeny nájdete priamo v usmernení.
https://www.opvai.sk/media/57089/usmernenie_c4_pvvc.pdf
Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách zo strany žiadateľov VA zverejňuje výzvu s vyznačenými zmenami resp. doplneniami. 
https://www.opvai.sk/media/57090/00_opvai_vyzva_pvvc2_usmernenie4.pdf
 
 
 
11. 10. 2016
 MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie január 2016 až december 2016).
http://www.minedu.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-na-rok-2016/
 
 
3. 10. 2016
INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO 
V súvislosti s vyhlásenou výzvou na predkladanie žiadostí v rámci druhej a tretej prioritnej osi  organizuje Spoločný technický sekretariát programu Interreg Poľsko-Slovensko školenia pre potenciálnych žiadateľov.
Zorganizované budú dve dvojdňové školenia (všeobecný modul a modul vo forme workshopu)  jedno na Slovensku (od 18.10.2016 do 19.10.2016) a druhé v Poľsku. Na poľskej strane budú školenia prebiehať v poľskom jazyku a na slovenskej strane v slovenskom jazyku.
Vzhľadom na obmedzený počet miest si vyžaduje účasť na školeniach predchádzajúcu registráciu.
link: https://sk.plsk.eu/zapoj-sa-do-skoleni
 
 
 
30. 9. 2016
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán (SO) Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že dňom 29.09.2016 RUŠÍ  výzvu na predkladanie ŽoNFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny (OPVaI-VA/DP/2015/1.1.3-01) a výzvu na predkladanie ŽoNFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región (OPVaI-VA/DP/2015/2.1.1-01).
 
 
 
29. 9. 2016
  USMERNENIE Č. 3 K VÝZVE NA PODPORU PVVC
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 29.09.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK za účelom zvýšenia súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02). Všetky zmeny nájdete priamo v usmernení.
link: https://www.opvai.sk/media/57081/usmernenie_c-3_pvvc.pdf
 
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) informuje, že dňa 26.09.2016 bol aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP VaI, verzia 4, na obdobie marec 2016 až február 2017.
link: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/aktuality-hlavne/225-aktualizacia-indikativneho-harmonogramu-vyziev-op-vyskum-a-inovacie-na-rok-2016
 
 
 
 
23. 9. 2016 
       VÝZVA DSV - USMERNENIE Č. 3
 
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 22.09.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03. Dôvodom usmernenia č. 3 je aktualizácia prílohy č. 4 Výzvy – Zoznam projektových merateľných ukazovateľov - špecifický cieľ 1.2.1, DSVaV.
 
 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila dňa 12.09.2016 vyzvanie na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na horizontálnu IKT podporu a centrálnu infraštruktúru pre inštitúcie výskumu a vývoja (kód OPVaI-VA/NP/2016/1.1.1-01).

link: https://www.opvai.sk/media/78977/00_vyzvanie_horizontalna_ikt_podpora.pdf

 

21.9.2016
 
   Výzva na rozvojové projekty - zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty zamerané na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie.

 

6. 9. 2016 

    USMERNENIE Č. 2 K VÝZVE NA PODPORU PVVC
 
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydáva dňa 31.08.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02. Dôvodom usmernenia č. 2 je aktualizácia prílohy č. 4 Výzvy - Zoznam projektových merateľných ukazovateľov - špecifický cieľ 1.2.1, PVVC.
 
         

5. 9. 2016

    INTERREG V-A SK-CZ
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, si Vás dovoľuje informovať, že z dôvodu technických príčin (úprava formulára žiadosti o nenávratný finančný príspevok v ITMS2014+) riadiaci orgán predlžuje platnosť vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci INTERREG V-A SK-CZ vyhlásených dňa 22.04.2016. Bližšie informácie: http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=270

 

30. 8. 2016
INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO
 
Dňa 30. augusta 2016 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty.
Výzva sa týka druhej prioritnej osi Programu "Trvalo udržateľná cezhraničná doprava", investičnej priority: "Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy".
 

Dokument bol zobrazenť 3160 užívateľmi.

Späť


Aktuality

2016-06-23 08:15:00
Aktuality

2016-06-23 08:02:25
Dokumenty na stiahnutie

2016-02-15 08:29:22
Archív

Dôležité linky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výskumná agentúra

Operačný program kvalita životného prostredia

Slovenská agentúra životného prostredia

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI)

Interreg V-A SK-CZ

Interreg Poľsko-Slovensko

Partnerská dohoda
Úrad vlády Slovenskej republiky

Kde nás nájdete

Žilinská univerzita v Žiline
Odbor prípravy a realizácie projektov

Univerzitná 1
010 26 Žilina
EU - Slovenská republika

oparp@uniza.sk   |   +421 41 513 5123, 5125, 5127

© oparp.uniza.sk, Všetky práva vyhradené
vytvoril Róbert Orenič, 2010