www.oparp.uniza.sk

Aktuality

15.7.2021
Informácie k verejným konzultáciám k programu INTERREG POĽSKO - SLOVENSKO 2021 - 2027.
Blžšie informácie:
 
ITMS 2014+ - link na všetky výzvy:
 
26.3.2021
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlášilo dňa 26.3.2021 výzvu na predkladanie Žiadostí o NFP IROP-PO4-SC431-2021-65 - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.
Cieľ výzvy: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
Dátum vyhlásenia výzvy: 26.3.2021
Termín uzávierky prijímania žiadostí: 1.kolo 28.5.2021, 2.kolo 28.7.2021 
Link na výzvu a bližšie informácie:  
 
 
 
6.8.2020
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyhlásilo dňa 5.8.2020 výzvu na predkladanie Žiadostí o NFP OPII-VA/DP/2020/9.4-01 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie.
Termín uzávierky prijímania žiadostí je 30.9.2020.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyhlásilo dňa 5.8.2020 výzvu na predkladanie Žiadostí o NFP OPII-VA/DP/2020/9.2-01 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19.

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 30.9.2020.
 
 
30. 4. 2019
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR vyhlásil dňa 30. apríla  2019 výzvu na predkladanie Žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/11.
Termín uzávierky prijímania žiadostí je 10. 9. 2019
 
 
15. 3. 2019  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o NFP  INTERREG V-A SK-CZ/2019/10
Termín uzávierky prijímania žiadostí je 13. 6. 2019
 
 
7. 1. 2019 Dopytovo orientovaná výzva určenú pre vysoké školy pod názvom „Vysoká škola pre prax“
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo 27. decembra 2018 dopytovo orientovanú výzvu určenú pre vysoké školy pod názvom „Vysoká škola pre prax“ s alokáciou 15 mil. eur (zdroj ESF). 
Pre vysoké školy v menej rozvinutých regiónoch je určených 13 500 000 eur a 1 500 000 eur je určených pre vysoké školy v Bratislavskom samosprávnom kraji ako viac rozvinutého regiónu.
 
 
21. 12. 2018 48. Výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2018-48
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasila Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.
 
 
20. 12. 2018 Výzva zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-21)
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle
link: https://www.opvai.sk/media/100380/vyzva_21.pdf
 
 
5. 11. 2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/09.
Prioritná os 1. Využívanie inovačného potenciálu, Investičná priorita: Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (10b); špecifický cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce.
Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31.1.2019.
 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 45. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE).
 
 
15. 8. 2018
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila k 14.08.2018 päť výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu.
 
VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY PRE 21. STOROČIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04
https://www.opvai.sk/media/99902/vyzva_dsv_121_dopravne-prostriedky-pre-21-storocie.pdf
 
VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – PRIEMYSEL PRE 21. STOROČIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05
 
VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – ZDRAVÉ POTRAVINY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06
 
VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – DIGITÁLNE SLOVENSKO A KREATÍVNY PRIEMYSEL , KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-07
 
VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKE TECHNOLÓGIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08
 
Dátum vyhlásenia výziev:     14.08.2018
Dátum uzavretia:                   14.12.2018

 

11. 8. 2018 VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PODPORU VÝSKUMNÝCH MEDZINÁRODNÝCH PROJEKTOV SCHVÁLENÝCH V PROGRAME H2020 S KÓDOM OPVAI-VA/DP/2018/1.1.2-01
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020.
Dátum vyhlásenia výzvy: 8. 10. 2018
Dátum uzavretia:   do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovenej v tejto výzve
 
 
6. 8. 2018   POZVÁNKA NA INFORMAČNÉ SEMINÁRE K VÝZVE S KÓDOM OPVAI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s informačno-poradenskými centrami pre EŠIF Vás pozývajú na informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie projektových zámerov zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (kód OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01).

Termín a miesto konania:

3. septembra 2018 / Banská Bystrica

14. septembra 2018 / Košice

 link: https://www.opvai.sk/aktuality/pozvanka_seminare_pz_01/

 

18. 7. 2018 Výzva na predkladanie projektových zámerov zameraná na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva   

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva.
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01
Oprávnené územie (miesto realizácie): celé územie SR okrem Bratislavského kraja
 
Výzva predstavuje prvé kolo v rámci dvojkolového procesu výberu projektov. Po ukončení hodnotenia projektových zámerov bude nasledovať vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, pričom jednou z podmienok poskytnutia príspevku bude predloženie hodnotiacej správy projektového zámeru. Príspevok teda bude môcť získať iba žiadateľ, ktorý predloží projektový zámer v rámci tejto výzvy a bude mu vydaná hodnotiaca správa.
Hlavná aktivita projektového zámeru môže byť zameraná na zriadenie alebo modernizáciu výskumnej infraštruktúry, priemyselný výskum, experimentálny vývoj a ochranu práv duševného vlastníctva. Projektový zámer musí preukázať súlad  s jednou z domén inteligentnej špecializácie.
Do výzvy sa môžu zapojiť mikro, malé, stredné aj veľké podniky existujúce minimálne 36 mesiacov, ale aj výskumné organizácie zo štátneho sektoru a sektoru vysokých škôl. V rámci výzvy je povinné uplatnenie inštitútu partnerstva, pričom partner sa podieľa na príprave alebo realizácii projektového zámeru a následne projektu so žiadateľom. Maximálna výška príspevku na projektový zámer je 9 miliónov eur, minimálna výška je 2 milióny eur.
 
 
 
12. 6. 2018 42. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na informačné programy
Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-42
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 42. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na informačné programy.
Hlavná aktivita projektu musí byť vo vecnom súlade s nasledovným typom oprávnenej aktivity OP KŽP, na realizáciu ktorej je vyhlásená táto výzva:
F. Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie v rámci špecifického cieľa 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.
Cieľom informačných programov je objektívne informovanie ako predchádzať rizikám spojeným s prírodnými katastrofami, ktoré sú dôsledkom zmeny klímy vrátane objektívnych informácií ako reagovať na tieto riziká, keď nastane mimoriadna udalosť.
 
 
  
31. 5. 2018 41. výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie, výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2018-41
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Výstavbu zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla; využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom; výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.
Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OP KŽP, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva.
V rámci Špecifického cieľa 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR a v súvislosti s oprávneným typom aktivity B Výstavba zariadení na výrobu biometánu; využitie vodnej energie; využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla; využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom a výrobu a energetické využívanie bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd, sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné podaktivity:
 B3 Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla;
 B4 Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom;
 B5 Výstavba zariadení na výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.
 
 
 
27 4. 2018 Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04.
     Podporené budú môcť byť dva typy vysoko kvalitných projektov, jednak projekty na podporu schváleného teamingového výskumného centra v rámci programu Horizont 2020 s finančnou podporou druhej fázy a projekty, ktorých zámery boli schválené vo fáze 1 v rámci Horizontu 2020, ale nezískali ďalšiu finančnú podporu v druhej fáze Horizontu 2020.
     Úloha teamingových centier spočíva v podpore špičkovej vedy prostredníctvom centier excelentnosti európskeho významu. Ich snahou je prepájať kvalitné európske univerzity a výskumné organizácie. Projekty majú byť zamerané na vytváranie výskumných centier, ktoré sa budú venovať aplikovanému výskumu, vrátane veľkého dôrazu na transfer poznatkov a technológií do praxe.
 
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 28 000 000 EUR.
Dátum vyhlásenia výzvy:    27. 04. 2018
Dátum uzavretia:                  do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovenej v tejto výzve
Typ výzvy:                            otvorená      
link: https://www.opvai.sk/media/99389/vyzva_113_teaming_mrr.pdf
        
 
 
18. 4. 2018  Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v doménach:
  • Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16);
  • Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17).
 V rámci výziev sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške: 
  • 12 mil. EUR. pre doménu Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie;
  • 24 mil. EUR. pre doménu Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel.
Dátum vyhlásenia výziev:  18. 4. 2018
Typ výziev: otvorené
linky:
 
 
 
 
26. 3. 2018  Indikatívny harmonogram výziev VA na rok 2018
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán operačného programu Výskum a inovácie dňa 26. marca 2018 zverejnilo na svojom webovom sídle dokument s názvom Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na kalendárny rok 2018.
Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť komplexný prehľad základných informácií o výzvach, ktoré Výskumná agentúra plánuje vyhlásiť v najbližšom období.  
 
 
5. 3. 2018  Interreg V-A Poľsko- Slovensko
Dňa 5. marca 2018 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. Výzva je určená pre 3. prioritnú os Programu „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia”.
Výzva na predkladanie žiadostí bude  trvať do 30. apríla 2018
 
 
Dňa 5. marca 2018 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. Výzva je určená pre 2. prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, investičnej priority: „Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy“.
Výzva na predkladanie žiadostí bude  trvať do 30. apríla 2018 
 
 
 
7. 2. 2018   Interreg V-A Poľsko- Slovensko
V súvislosti s blížiacim sa termínom vyhlásenia výzvy pre prioritnú os. II. a III. (Trvalo udržateľná cezhraničná doprava a Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania)  Spoločný technický sekretariát programu Interreg Poľsko – Slovensko spolu s Regionálnym kontaktným bodom v Žiline organizujú školenie pre potenciálnych žiadateľov.
 
Školenie sa uskutoční v Žiline v dňoch 15. – 16. 02. 2018 v kongresovej sále, Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.
Školenie bude prebiehať v slovenskom jazyku. Účasť na školení je bezplatná. Počas školenia je zabezpečená strava, pričom náklady za ubytovanie a cestovné náklady si hradí účastník sám. Z dôvodu obmedzeného počtu miest je potrebná registrácia. Školenia sa môžu zúčastniť maximálne 2 osoby z jednej inštitúcie.
 
Ďalšie informácie (podrobný program školenia a registračný formulár) sú k dispozícii na webovej stránke  Žilinského samosprávneho kraja.
 
 
 
7. 2. 2018 OP VaI
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s informačno-poradenskými centrami pre EŠIF Vás pozývajú na informačné semináre pre žiadateľov k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraným na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domén:
  • Dopravné prostriedky pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11), 
  • Priemysel pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12),
  • Zdravé potraviny a životné prostredie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13).

Termín a miesto konania:

13. februára 2018 / Banská Bystrica

14. februára 2018 / Košice

link: https://www.opvai.sk/aktuality/pozvanka_seminare_11-12-13/

 
 
 25. 1. 2018
Informačno – poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja si Vás dovoľuje informovať, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom organizujú  Seminár pre žiadateľov v nadväznosti na vyhlásené výzvy v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.
 

Termín konania:

8. februára 2018 o 10:00 hod. k výzve č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

8. februára 2018 o 14:00 hod. k výzve č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/05

 

link: http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=321

 

 
24. 1. 2018
Ministerstvo vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolpôdohospodárstva a rozvoja upráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/06. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 16. 4. 2018.
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/06
 
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/05. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 6. 4. 2018.
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/05
 
 
 
8. 1. 2018
Oznam o vyhlásení 35. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na Podporu v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva s kódom OPKZP-PO4-SC441-2017-35
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO) oznamuje, že dňa 27.12.2017 bola zverejnená 35. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (žiadostí o NFP) zo zdrojov tohto operačného programu v rámci Špecifického cieľa 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území.
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 3 000 000 EUR.
 
 
Oznam o vyhlásení 36. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na Výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív s kódom OPKZP-PO4-SC411-2017-36
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO) oznamuje, že dňa 27.12.2017 bola zverejnená 36. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (žiadostí o NFP) zo zdrojov tohto operačného programu v rámci Špecifického cieľa 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR.
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 22 500 000 EUR.
 
 
 
18. 12. 2017
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v doménach: 
  • Dopravné prostriedky pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11);
  • Priemysel pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12);
  • Zdravé potraviny a životné prostredie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13).
 
 
  
28. 11. 2017
 Usmernenie Výskumnej agentúry pre prijímateľov OPVaI
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydáva Usmernenie č. 1/2017 pre prijímateľov, ktorým sa v čase pozastavenia implementácie objasňujú postupy vykonávaných procesov.
Dátum platnosti a účinnosti usmernenia je 24.11.2017.
 
 
 
6. 10. 2017
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji organizuje pre žiadateľov / prijímateľov NFP bezplatné školenie "Kontrola verejného obstarávania v projektoch financovaných z fondov EÚ".
Dátum: 18. októbra 2017 (streda) o 9:00 hod.
Miesto: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
 
 
 
21. 9. 2017
Pozvánka na seminár ,,Predchádzajme korekciám"
Úrad vlády SR  v spolupráci s Ministerstvom financií SR a Centrálnym koordinačným orgánom organizuje seminár  pod názvom Predchádzajme korekciám, ktorý sa uskutoční dňa 06. októbra 2017 od 8,30 hod. v Účelovom zariadení Hotel Bôrik, Bôrik 15, 814 07  Bratislava.
 
 
 
21. 9. 2017
INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO 
V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko bola vyhlásená Výzva na predkladanie žiadostí v rámci prvej prioritnej osi  programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.
Výzva na predkladanie žiadostí trvá do 10. novembra 2017.
 
 
 
19. 7. 2017
INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO 
 
Informácie o plánovanej výzve v rámci prvej prioritnej osi programu:
18.09.2017 bude v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko vyhlásená ďalšia výzva na predkladanie projektov. Výzva bude vyhlásená na predkladanie žiadostí v rámci prvej prioritnej osi  programu Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.
Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť komplexný prehľad základných informácií o výzvach, ktoré Výskumná agentúra plánuje vyhlásiť v najbližšom období.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
30. 6. 2017
 Výskumná agentúra organizuje informačný seminár pre prijímateľov NFP v rámci výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02)
Seminár sa uskutoční dňa 18.07.2017 (utorok) v priestoroch Mestského úradu v Banskej Bystrici, na ulici Československej armády 26.
 
 
 
28. 4. 2017
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výzvu č. IROP-PO4-SC431-2017-16 na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

 

12. 4 .2017
 Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila dňa 11.04.2017 Výzvu na predkladania žiadostí o NFP na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2017/1.1.3-03 
 
 
 
30. 3. 2017
 Usmernenie č. 2 k 19. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), dňa 30.3.2017 vydalo Usmernenie č. 2 k 19. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19.
 
 
 
 
24. 3. 2017
  Usmernenie č. 1 k 19. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), dňa 23.03.2017 vydala Usmernenie č. 1 k 19. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19.
link: http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/02/Usmernenie_1_k_vyzve_19.pdf
Výzva v znení Usmernenia č. 1:
  
 
 
28. 2. 2017
 Oznam o vyhlásení 19. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO) oznámila, že dňa 27.02.2017 bola zverejnená 19. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (žiadostí o NFP) zo zdrojov tohto operačného programu v rámci Špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.
 
 
 
24. 2. 2017
USMERNENIE Č.3 K VYZVANIU NA NP HORIZONTÁLNA IKT PODPORA    
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 23.02.2017 Usmernenie č. 3 k vyzvaniu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na horizontálnu IKT podporu a centrálnu infraštruktúru pre inštitúcie výskumu a vývoja (kód: OPVaI-VA/NP/2016/1.1.1-01). Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách sú dokumenty zverejnené s vyznačenými zmenami. Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 23.02.2017, t. j. dňom zverejnenia na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie.                                                
 
 
20. 2. 2017
USMERNENIE č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu  na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 (ďalej len „výzva“) Usmernením č. 3 z dôvodu zapracovania legislatívnych zmien vyplývajúcich zo zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Touto zmenou nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku v zmysle § 17 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF.
Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 1 - 20.2.2017 - sa mení na 20.3.2017
Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 2 - 20.4.2017 - sa mení na 9.5.2017
 
Upozornenie pre žiadateľov
Vykonaná aktualizácia výzvy má dopad na zmenu formuláru žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s tým, že systém ITMS2014+ neumožní žiadateľom odoslať ŽoNFP, ktoré boli žiadateľmi vytvorené a rozpracované pred aktualizáciou výzvy. Zároveň systém ITMS2014+ upozorní žiadateľov prostredníctvom „chybového hlásenia“ na potrebu opätovného vytvorenia ŽoNFP.
  
link na text Usmernenia, Výzvy a upravený formulár ŽoNFP:
 
 
 
31. 1. 2017

USMERNENIE č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu z dôvodu zosúladenia výzvy a príloh výzvy, odstránenia administratívnych chýb, spresnenia podmienok poskytnutia príspevku a optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadostí o NFP. Touto zmenou nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku v zmysle § 17 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF.
Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 1 - 3.2.2017 - sa mení na 20.2.2017
Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 2 - 20.3.2017 - sa mení na 20.4.2017
 
 
 
16. 1. 2017
USMERNENIE č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu z dôvodu zosúladenia výzvy a prílohy výzvy, úpravy času a miesta podania žiadostí o NFP a optimalizácie časového priestoru na predloženie žiadosti o NFP. Touto zmenou nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku v zmysle § 17 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF.

Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 1 - 18.1.2017 - sa mení na 3.2.2017
 
Príručka pre prijímateľa, prioritná os 1 Vzdelávanie OP ĽZ, programové obdobie 2014-2020, verzia číslo: 3.0
 
 
 
5. 1. 2017
 
Aktualizácia indikatívneho harmonogramu vyzvaní technickej pomoci v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho harmonogramu vyzvaní technickej pomoci, ktorú nájdete na:
 
27. 12. 2016
Oznam k výzve na predkladanie žiadostí o NFP na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
Usmernenie k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok ako aj tzv. často kladené otázky a odpovede zverejní MŠVVaŠ SR najneskôr do 13. januára 2016. Uzávierka prvého hodnotiaceho kola bude primerane predĺžená.
Súčasťou Usmernenia k výzve bude zároveň aj dodatok k Schéme pomoci de minimis na podporu vzdelávania (Schéma DM - 3/2016) z dôvodu zosúladenia časti I Forma pomoci s textom výzvy.
 
 
 
15. 12. 2016
Vyzvanie OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1/1.3.1-03 pre národný projekt IT Akadémia- vzdelávanie pre 21. storočie
MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt „IT Akadémia- vzdelávanie pre 21. storočie“.
 
 
Vyhlásenie vyzvania pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-PO1-SC1-2016-11
Dňa 15. 12. 2016 bolo zverejnené vyzvanie pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-PO1-SC1-2016-11 s názvom „Príprava nových kapacít pre EŠIF 1“.

Dokument bol zobrazenť 4821 užívateľmi.

Späť


Aktuality

2016-06-23 08:15:00
Aktuality

2016-06-23 08:02:25
Dokumenty na stiahnutie

2016-02-15 08:29:22
Archív

Dôležité linky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výskumná agentúra

Operačný program kvalita životného prostredia

Slovenská agentúra životného prostredia

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI)

Interreg V-A SK-CZ

Interreg Poľsko-Slovensko

Partnerská dohoda
Úrad vlády Slovenskej republiky

Kde nás nájdete

Žilinská univerzita v Žiline
Odbor prípravy a realizácie projektov

Univerzitná 1
010 26 Žilina
EU - Slovenská republika

oparp(at)uniza.sk   |   +421 41 513 5123, 5125, 5127

© oparp.uniza.sk, Všetky práva vyhradené
vytvoril Róbert Orenič, 2010